Helsingin kaupungin Tilakeskuksen valinta

Haltia on Helsingin kaupungin Tilakeskuksen valinta kiinteistökohteidensa hallintaan.  Tämä kertoo siitä, että Haltiassa on kattavat ominaisuudet myös julkiselle kiinteistönomistajalle.  Haltia sopii niin pienille kuin suurille kunnille.  Kohteiden määrä voi olla muutamasta kiinteistöstä tuhansiin kiinteistöihin.  Hinnoittelun perusteena on käyttäjien ja kohteiden määrä.

Kuntaratkaisussakin Haltian ytimenä on Kiinteistörekisteri, jonne niin yhtiömuotoiset kuin suoraan omistetut kiinteistökohteet tallennetaan.  Laajan raportoinnin avulla saadaan tulostettua raportteja vaikkapa hallintokunnittain sekä graafisesti että numeerisesti, raportoinnista nähdään vuokratuotot, hoitokulut, pääoma-arvot, sidotun pääoman tuottoprosentin jne.

Vuokrauksella hallitaan kohteiden ulkoiset ja sisäiset vuokrasopimukset.  Sopimuksille voidaan antaa vapaavalintaiset ehdot ja liittää Haltia Tilahallinnasta pohjapiirustus mukaan sopimukseen.  Vuokrantarkistustapoja on useita ja jokaisella maksulla voi olla eri tarkistustapa.

Rakennusten pääoma-arvot lasketaan Haltia Teknisten arvojen laskennassa, lopputuloksena ovat rakennusten tekniset nykyarvot ja korjausvastuun määrät.

Kunnossapitohankkeiden taloutta suunnitellaan ja seurataan Haltia Hankeseurannalla.  Hankkeen suunnittelu lähtee kuntoarvion antamisesta.  Kuntoarvio voidaan jakaa hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheiden keston perusteella vuotuisiksi kustannuksiksi, joista taas saadaan muodostettua kunnossapidon budjetti. Hanke jaetaan litteratasolle, jolle tasolle myös toteutuneet kustannukset siirretään taloushallinnosta.  Hankkeisiin ja myös kiinteistöihin kohdistuvat ostotilaukset syötetään Hankeseurantaan, josta sähköinen ostolaskujärjestelmä saa ne ja palauttaa tilauksen laskut Hankeseurantaan.